Комплексний атестаційний іспит

Головна > Комплексний атестаційний іспит

Програма комплексного атестаційного екзамену складена для проведення атестації здобувачів вищої освітнього ступеня «бакалавр» з метою встановлення відповідності здобутих ними компетентності та результатів навчання за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні технології в біології та медицині» (2018р) вимогам стандарту вищої освіти зі спеціальності 122  Комп’ютерні науки під час правового режиму воєнного стану, зокрема:

  • Компетенції (загальні, фахові):

ЗК 1

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

ЗК 2

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ЗК 4

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово

ЗК 7

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

ЗК 8

Здатність генерувати нові ідеї (креативність)

ЗК 11

Здатність приймати обґрунтовані рішення

ЗК 12

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

ФК 6

Здатність до системного мислення, застосування методології системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики.

ФК 7

Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом результатів.

ФК 8

Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтовного, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління.

 Результати навчання (знання, уміння)

ЗН 1

Знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ логіки, норм критичного підходу, основ методології наукового пізнання, форм і методів аналізу та синтезу.

ЗН 2

Знання методів навчання, організації та здійснення, стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності, розуміння предметної області комп'ютерних наук.

ЗН 3

Знання лексичних, граматичних, стилістичних особливостей державної та іноземної лексики, термінології в галузі комп’ютерних наук, граматичних структур для розуміння та продукування усно й письмово іноземних текстів у професійній сфері .

ЗН 5

Знання методів, способів і технологій збору інформації з різних джерел, контент-аналізу документів, аналізу та обробки даних

ЗН 6

Знання основних етапів та стадій творчого процесу, ролі правильного формулювання мети та задач для їх досягнення в області комп’ютерних наук, творчі можливості людини, механізм генезису і розвитку знань, методи генерації ідей, розумі

ЗН 8 

Професійні знання в області комп’ютерних наук, знання методичних підходів до процедур підготовки і ухвалення рішень організаційноуправлінського характеру, порядку поведінки в нестандартних ситуаціях.

ЗН 9

Знання міжнародних стандартів з оцінки якості програмного забезпечення, управління та обслуговування ІТ сервісів, моделі оцінки зрілості процесів розробки ПЗ, методів забезпечення якості ІТ систем

ЗН 18

Знання методології системного аналізу для системного дослідження детермінованих та стохастичних моделей об’єктів і процесів, проектування та експлуатації інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних технологій, інших об’єктів професійної діяльності.

ЗН 19

Знання моделей систем масового обслуговування, мереж Петрі; методології ймовірнісного та імітаційного моделювання об’єктів, процесів і систем; планування та проведення експериментів з моделями, прийняття рішень для досягнення мети за результатами моделювання

ЗН 20

Знання структур даних та фундаментальних алгоритмів, методології та інструментальних засобів об’єктно-орієнтовного аналізу та проектування, особливостей різних парадигм програмування, принципів, моделей, методів і технологій проектування та розроблення програмних продуктів різного призначення.

УМ 1

Здобувати систематичні знання в галузі комп’ютерних наук, аналізувати проблеми з погляду сучасних наукових парадигм, осмислювати і робити обґрунтовані висновки з наукової та навчальної літератури й результатів експериментів

УМ 2

Реалізовувати засвоєні поняття, концепції, теорії та методи в інтелектуальній і практичній діяльності в галузі комп’ютерних наук, осмислювати зміст і послідовність застосування способів виконання дій, узагальнювати і систематизувати результати робіт

УМ 3

Спілкуватись державною та іноземними мовами на професійному рівні, розробляти державною та іноземними мовами документацію на системи, продукти і сервіси інформаційних технологій, читати, розуміти та застосовувати технічну документацію українською та іноземними мовами в професійній діяльності

УМ 5

Використовувати технології та інструментарії пошукових систем, методи інтелектуального аналізу даних і текстів, здійснювати опрацювання, інтерпретацію та узагальнення даних

УМ 6

Проявляти допитливість, схильність до ризику, вміння мислити, надихатись новими ідеями, втілювати їх, запалювати ними оточуючих, комбінувати та експериментувати

УМ 8

Проводити аналіз сильних і слабких сторін рішення, зважувати і аналізувати можливості і ризики ухвалених рішень, оцінювати ефективність прийнятих рішень

УМ 9

Застосовувати у роботі міжнародні стандарти з оцінки якості програмного забезпечення, управління та обслуговування ІТ сервісів, моделі оцінки зрілості процесів розробки ПЗ

УМ 18

Описувати, предметну, область, застосовувати принципи системного підходу до моделювання і проектування систем та об’єктів інформатизації, здійснювати системний аналіз бізнес-процесів систем управління, розкривати невизначеності й аналізувати багатофакторні ризики; знаходити рішення слабо структурованих проблем

УМ 19

Визначати складові структурної та параметричної ідентифікації моделей реальних систем, застосовувати методи моделювання складних об’єктів і систем з використанням відповідного програмного забезпечення, оцінювати ступінь повноти, адекватності, істинності та реалізованості моделей реальних систем.

УМ 20

Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів і алгоритмів розв’язування задач у галузі комп’ютерних наук, створювати надійне та ефективне програмне забезпечення.

Для перевірки вищезазначених результатів, під час правового режиму воєнного стану, з урахуванням на момент проведення комплексного атестаційного екзамену (надалі–КАЕ) інформаційно-технічного забезпечення / можливостей членів екзаменаційної комісії та здобувачів вищої освіти, в програмі передбачено декілька можливих форм проведення КАЕ: 

  • у формі письмового (усного) комплексного екзамену з декількох дисциплін; 
  • у формі доповіді результатів виконаних робіт «Індивідуальний дослідний проект» (надалі - ІДП) за результатами Переддипломної практики та рішеням кафедри
  • у змішаній формі (комплексного екзамену та доповіді результатів виконаних робіт ІДП) 

До програми комплексного атестаційного екзамену, з урахуванням можливих форм проведення КАЕ, включено:

Питання з таких навчальних дисциплін: 

  • Інтелектуальній аналіз даних
  • Об’єктно-орієнтовне програмування 
  • Нечіткі моделі в медицині, 
  • Основи штучного інтелекту

Доповіді результатів виконаних робіт «Індивідуальний дослідний проект» (ІДП).

Програма комплексного атестаційного іспиту: завантажити

Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі

https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Reglament%20semestr%20control.pdf

РЕГЛАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТІВ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ТА АТЕСТАЦІЙНИХ ЕКЗАМЕНІВ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Reglament%20atestaciia.pdf