Силабуси освітніх компонент

Головна > Силабуси освітніх компонент

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) Силабус
Нормативні освітні компоненти
  Цикл загальної підготовки
ЗО 1  Засади усного професійного мовлення (риторика)  Посилання
ЗО 2  Україна в контексті історичного розвитку Європи Посилання
ЗО 3  Основи здорового способу життя Посилання
ЗО 4  Вступ до філософії Посилання
ЗО 5  Інформаційна безпека Посилання
ЗО 6  Економіка і організація виробництва Посилання
ЗО 7 Практичний курс іноземної мови Посилання
ЗО 8 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування Посилання
Цикл професійної підготовки
ПО 1 Математичний аналіз Посилання
ПО 2 Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика Посилання
ПО 3 Алгебра та аналітична геометрія Посилання
ПО 4 Дискретна математика Посилання
ПО 5 Основи фізики Посилання
ПО 6 Алгоритмізація та програмування Посилання
ПО 7 Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів Посилання
ПО 8 Об'єктно-орієнтоване програмування Посилання
ПО 9 Операційні системи Посилання
ПО 10 Вступ до інтелектуального аналізу даних Посилання
ПО 11 Системи баз даних Посилання
ПО 12 Основи системного аналізу Посилання
ПО 13 Комп'ютерні мережі Посилання
ПО 14 Проектування інформаційних систем Посилання
ПО 15 Методи та системи штучного інтелекту Посилання
ПО 16 Моделювання систем Посилання
ПО 17 Основи інформатики та програмування Посилання
ПО 18 Основи біології та медицини Посилання
ПО 19 Основи нечіткого моделювання в медицині Посилання
ПО 20 Методи обчислень Посилання
ПО 21 Теорія біомедичних сигналів Посилання
ПО 22 Теорія вибору альтернатив Посилання
ПО 23 Обробка та аналіз біомедичних даних Посилання
ПО 24 Основи молекулярної біології та біонформатики Посилання
ПО 25 Методи дослідження операцій у біології та медицині Посилання
ПО 26 Основи паралельних обчислень Посилання
ПО 27 Безпека інформаційних систем Посилання
ПО 28 Основи синергетики Посилання
ПО 29 Алгоритмізація та програмування. Курсова робота Посилання
ПО 30 Об'єктно-орієнтоване програмування. Курсова робота Посилання
ПО 31 Системи баз даних. Курсова робота Посилання
ПО 32 Методи дослідження операцій у біології та медицині. Курсова робота Посилання
ПО 33 Переддипломна практика Посилання
ПО 34 Дипломне проектування Посилання
Вибіркові освітні компоненти
Цикл професійної підготовки
BSF 01 Аналіз біологічних послідовностей Посилання
BSF 24 Біофізика Посилання
BSF 06 Електронні прилади Посилання
BMF 16 Медична статистика Посилання
BSF 09 Нейронні мережі Посилання
BSF 10 Основи комп'ютерної графіки Посилання
BMF 07 Телемедицина та комп’ютерні мережі Посилання
BSF 02 Аналогова електроніка Посилання
BSF 04 Веб-технології та веб-дизайн Посилання
BMF 14 Вимірювальні перетворювачі та датчики Посилання
BMF 23 Основи конструювання та проектування медичної техніки Посилання
BSF 15 Розробка крос-платформного програмного забезпечення Посилання
BSF 16 Системи відображення біомедичної інформації Посилання
BSF 18 Технології комп'ютерного проектування Посилання
BSF 28 Безпека життєдіяльності та цивільний захист Посилання
BSF 05 Геометричне моделювання та комп'ютерна графіка Посилання
BSF 26 Діагностична техніка Посилання
BSF 14 Принципи побудови програмних систем Посилання
BSF 21 Цифрова медицина Посилання
BSF 29 Екологічна безпека та цивільний захист Посилання
BSF 08 Мікропроцесорна техніка Посилання
BSF 11 Основи обробки природної мови Посилання
BSF 17 Теорія автоматичного керування Посилання
BSF 20 Управління ІТ-проектами Посилання
BSF 23 Чисельно-аналітичне моделювання Посилання

 

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) Силабус
Нормативні освітні компоненти
  Цикл загальної підготовки
ЗО 1  Інтелектуальна власність та патентознавство Посилання
ЗО 2  Сталий інноваційний розвиток Посилання
ЗО 3  Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації Посилання
ЗО 4  Розробка стартап-проєктів Посилання
ЗО 5  Педагогіка вищої школи Посилання
Цикл професійної підготовки
ПО 1 Оброблення надвеликих масивів даних Посилання
ПО 2.1 Біомедична кібернетика. Частина 1. Медична візуалізація Посилання
ПО 2.2 Біомедична кібернетика. Частина 2. Методи моделювання складних систем і процесів Посилання
ПО 3 Високопродуктивні розподілені обчислювальні системи Посилання
ПО 4 Методи та технології обчислювального інтелекту Посилання
ПО 5 Оброблення надвеликих масивів даних. Курсова робота Посилання
ПО 6 Біомедична кібернетика. Курсова робота Посилання
ПО 7.1 Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень Посилання
ПО 7.2 Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації Посилання
ПО 8 Практика Посилання
ПО 9 Виконання магістерської дисертації Посилання
Вибіркові освітні компоненти
BSmF 03 Захист персональних даних Посилання
BSmF 04 Медичні інформаційні системи Посилання
BSmF 05 Методи дослідження складних систем та процесів Посилання
BSmF 13 Моделі нелінійної динаміки та нелінійних систем Посилання
BSmF 07 Обробка медичних зображень Посилання
BSmF 09 Системи обробки і аналізу біомедичних зображень Посилання
BSmF 11 Хмарні технології та сервіси Посилання
BSmF 12 Цифрова обробка зображень та комп’ютерний зір Посилання
BSmF 01 Архітектура програмного забезпечення Посилання
BSmF 02 Засоби управління ІТ-проєктами Посилання
BSmF 06 Моделювання інформаційно-вимірювальних систем Посилання
BSmF 08 Основи геноміки та протеоміки Посилання
BSmF 10 Фізіологія сенсорних систем Посилання