ОКР "Бакалавр"

Головна > ОКР "Бакалавр"

Комп’ютерні науки та інформаційні  технології

Кафедра біомедичної кібернетики з 2003 року проводить навчання бакалаврів в галузі 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

На даний момент на кафедрі успішно навчаються понад 100 студентів за ОКР «Бакалавр».

Навчання за спеціальністю Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Особливості навчання:

- Навчальна програма спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» складена та постійно вдосконалюється з врахуванням стандарту вищої освіти України та досвіду провідних закордонних вищих навчальних закладів.

- Якість викладання навчальних дисциплін забезпечується високим рівнем викладання науково-педагогічними працівниками.

- Спеціалізація кафедри «Інформаційні технології в біології та медицині» формується з викладання блоку дисциплін направлених на формування спеціалісту здатного до вирішення задач напрямку Біомедичної інженерії.

- Навчальні дисципліни, що складають навчальну програму спеціальності є гармонійним поєднанням фундаментальних, технологічних, гуманітарних та прикладних дисциплін.

 

На даний момент, студенти вивчають наступні дисципліни, технології та програмне забезпечення:

Навчальні дисципліни природничо-наукової підготовки:

Математичний аналіз, Аналітична геометрія та лінійна алгебра, Дискретна математика         , Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика, Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів      , Чисельні методи, Дослідження операцій, Фізика.

Навчальні дисципліни базової підготовки:

Алгоритмізація та програмування, Об'єктно-орієнтоване програмування, Системи баз даних, Операційні системи, Теорія прийняття рішень, Технології розробки програмного забезпечення, Системний  аналіз , Моделювання систем,

Проектування інформаційних систем, Безпека інформаційних систем, Інтелектуальний аналіз даних, Комп'ютерні мережі, Економіка та організація виробництва , Безпека життєдіяльності та цивільний захист.

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки:

Вступ до фаху, Обробка та аналіз  біомедичних  даних , ВЕБ-технології та ВЕБ-дизайн, Веб-програмування, Біоінформатика, Основи молекулярної біології та біоінформатики, Аналіз біологічних послідовностей, Нечіткі моделі в медицині,

Основи штучного інтелекту, Крос-платформне програмування, Управління ІТ-проектами, Теорія біомедичних сигналів, Чисельно-аналітичне моделювання, Теорія автоматичного керування.

Навчальні дисципліни з основи біології та медицини:

Основи анатомії та фізіології людини, Кібернетичні основи патофізіології.

Мови програмування: 

С++, С#, Java, Python, Ruby, UML, PHP, JavaScript, Common Lisp, Haskell, Prolog, Assembler.

Прикладне програмне забезпечення та технології:

Середовища розробки програмного забезпечення (MS Visual Studio, NetBeans, Eclipse, Code::Blocks, IntelliJ IDEA, PyCharm).

Програмні фреймворки (.Net, Django, Rails, Spring, Tapestry, Pylons, Tornado, Hibernate).

Програмні технології (JDO, EJB, JSP, ASP.NET).

Елементи WEB 3.0 (HTML5, DHTML, CSS3, DOM, AJAX, jQuery).

Сервери баз даних та веб сервери (Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, IIS, Apache).

Системи електронного видавництва (LaTeX, Adobe InDesign).

Графіка, анімація, дизайн (3D Max, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator).

Системи управління версіями (Subversion, TortoiseSVN, Git).

Математичні програмні пакети (Mathematica, Matlab).

Операційні системи: 

Windows, Unix, Linux, FreeBSD.

Працевлаштування

Випускникам кафедри біомедичної кібернетики присвоюють кваліфікацію фахівець з інформаційних технологій з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології».

Виспускники успішно працюють за отриманою спеціальністю у провідних українських та міжнародних IT-компаніях таких як:  Miratech, EPAM Systems, Ciklum, Samsung Electronics, GlobalLogic, Materialise, та багатьох інших.