Практика

Головна > Практика

Практика студентів кафедри біомедичної кібернетики проводиться згідно Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (докладніше - http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93).

Згідно даного положення практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі і державного управління.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедр, які брали безпосередню участь в навчальному процесі, по якому проводиться практика.

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

Загальна і характерна форма звітності студента за практику - це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими навчальним закладом (щоденник, характеристика та інше), подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та інші.

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідуючим кафедрою або заступником директора навчального закладу. До складу комісії входять керівники практики від вищого навчального закладу і, за можливості, від баз практики, викладачі кафедри, предметної (циклової) комісії, які викладали практикантам спеціальні дисципліни.

Під час навчання студенти проходять декілька видів практик:

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Курс

Термін проходження

Назва практики

Документи по практиці

Анотації по проходженню практики

Бакалаври

3 курс

 27.06 - 16.07

проектно-технологічна

 Посилання

 

4 курс

 11.04 - 30.04

переддипломна

 Посилання

 Посилання

Спеціалісти

6 курс

 01.09 - 26.10

переддипломна

 Посилання

Посилання

Магістри

6 курс

 01.02 - 27.02

науково-дослідна

 Посилання

 Посилання

1. Якщо студент працює та бажає проходити практику за місцем роботи, або домовився про проходження практики в іншій організації (підприємстві, фірмі тощо), йому необхідно заключити угоду.

1.1 Угода друкується в 2-х екземплярах (бажано на одному аркуші з двох сторін).

1.2 Угода заповнюється вручну, або друкується. Після підпису ставиться печатка тієї організації, де студент буде проходити практику.

1.3 Якщо практику на одному підприємстві будуть проходити декілька студентів, то в таблиці вказується їх кількість.

1.4 На одному екземплярі олівцем пишеться прізвище, ініціали та номер групи студента.

1.5 Заповнену угоду необхідно подати  ст. викладачу Аверьяновій Ользі Анатоліївні або Корнієнко Галині Альбертівні.

1.6 Після підписання угоди деканом ФБМІ студентові повертається один екземпляр угоди для передачі за місцем проходження практики.

2. Якщо студент буде проходити практику на кафедрі, то необхідна службова записка від викладача (керівника практики) з переліком студентів, що залишаються на практику