Каталог вибіркових дисциплін

Головна > Каталог вибіркових дисциплін

Вибіркові дисципліни

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556- VII від 01.07.2014 р.), вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю.

Процедура формування переліку, обрання та подальшого вивчення здобувачами вищої освіти ФБМІ вибіркових навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом визначається “Положенням про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін факультету біомедичної інженерії“.

Каталоги вибіркових дисциплін cформовані відповідно до порядку, встановленого в Університеті:

Каталоги вибіркових навчальних дисциплін

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (бакалаври)

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (магістри-професіонали)

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (магістри-науковці)

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (PhD)

Обсяг вибіркової складової для першого (бакалаврського) рівня ВО з циклу професійної підготовки складає не менше 46 кредитів ЄКТС. Обсяг вибіркової складової для другого (магістерського) рівня ВО складає не менш як 22,5 кредитів ЄКТС за освітньо-професійними програмами та не менш як 30 кредитів ЄКТС за освітньо-науковими програмами.


Студенти обирають вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки відповідно до навчальних планів, за якими вони навчаються. Узагальнена інформація щодо вибору студентами дисциплін та формування груп для їх вивчення є підставою для включення цих дисциплін у розрахунки навчального навантаження відповідних кафедр на наступний навчальний рік:

Підсумки вибору студентами вибіркових навчальних дисциплін у 2022/2023 н.р.