Практика

Практика студентів кафедри біомедичної кібернетики проводиться згідно Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (докладніше – http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93) та Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (докладніше – https://osvita.kpi.ua/node/184).

Згідно з даним положенням практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі та державного управління.

Метою практики є володіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедр, які брали безпосередню участь в навчальному процесі, по якому проводиться практика.

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

Загальна і характерна форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, підписаного та оціненого безпосередньо керівником від бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими навчальним закладом (щоденник, характеристика та інше), подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки та пропозиції, список використаної літератури та інші.

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідуючим кафедрою або заступником директора навчального закладу. До складу комісії входять керівники практики від вищого навчального закладу і, за можливості, від баз практики, викладачі кафедри, предметної (циклової) комісії, які викладали практикантам спеціальні дисципліни.

Під час навчання студенти проходять декілька видів практик:

Освітньо-кваліфікаційний рівеньКурсТермін проходженняНазва практикиДокументи по практиціТеми пошукових робіт
Бакалаври4 курс 17.04 – 21.05переддипломна1. Посібник з практики
2. Наказ на теми
Посилання
Магістри2 курс (ОПП) 01.09 – 27.10практика1. Посібник з практики
2. Наказ на теми
Посилання
2 курс (ОНП) 06.02 – 12.03науково-дослідна1. Посібник з практики
2. Наказ на теми
 Посилання
дані за 2023 навчальний рік